occasional diary of my native trees - občasný denník mojich stromovštvrtok, 10. augusta 2017

Beech trees - Buky R.I.P.

This is the last goodbye to my beech trees. They started to enlarge the new buds in spring, but then after the strong late frosts in the april/ may, didn´t wake up. Picture from may 2017.
Toto je posledné zbohom týmto trom bukom. Na jar začali nalievať puky, ale po neskorých silných mrazoch na prelome apríla a mája sa už nezobudili. Fotka z mája 2017. 


štvrtok, 3. augusta 2017

Privet stump

Big ligustrum grows already in a first bonsai pot. It´s not exactly as I wish. New pot should be a little wider and not so deep. I would like to enhance the impression of the group of trees, growing in the flat landscape. The tree is really too heavy weight to carry for one person. The pot is 52 cm long and I said to myself no more such huge trees...
This is after the second trimming in this season. It has quite a brokoli-look. I would like to have in the crown or silhouette some empty spaces, but I´m not sure where to trim and where not...
I hate sharp and exactly defined pads on deciduous trees, they just don´t grow that way. But I feel I neet to lighten the crown. I don´t know how, so I let it in this state for now. I just pulled down some low branches, to make the crown wider.07/2017

Raw garden material in spring 2012.

Older posts:
pondelok, 31. júla 2017

Arenaria lithops - PiesočnicaKorean hornbeam - Hrab kórejský


Update of my Korean hornbeam. It grows really strong, I´m happy with it. Im not sure if I´m doing right, but I prune only the upper part of the crown. Lower branches are untouched. Looks like weeping willow :)Acer negundo No.2 - Javorovec jaseňolistý č. 2

After devoliation in may, I had to remove more and more leaves in summer, to let the sun reach the inner buds.
http://bonsaistrom.blogspot.sk/2017/05/defoliated-acer-negundo-odlisteny.html
http://bonsaistrom.blogspot.sk/2016/03/acer-negundo-no2-javorovec-jasenolisty.html
Acer negundo No.1 - Javorovec jaseňolistý

Update of this big tree with big leaves. First post is here.
30.07.2017In 2013 after thread grafting. Two grafts made it, another two did not, because big part of the trunk died. Im happy with the lowest one, it´s the most important branch in composition. I let the lowest branch grow free to gain vigor. I chopped it down in early summer this year.

štvrtok, 27. júla 2017

New privet - nový vtáčí zob

I was looking forward to work on this new material, originally from our local compost junkyard. This stump was thrown out bare-rooted. It looked like promising piece of wood, so I took it home and gave it a chance to survive. And it survived :) I let it grow free without any steps for a season. Initial carving and styling was done two weeks ago. Next carving work will continue when the dead wood dries.
Tešil som sa na prácu s týmto novým materiálom, pochádzajúcim z našej lokálnej kompostárne. Tento peň tam ležal s obnaženými koreňmi. Vyzeral celkom sľubne, preto som ho zobral domov a dal mu šancu žiť. A prežil :) Nechal som ho voľne rásť jednu sezónu. Prvé tvarovanie a úprava mŕtveho dreva prišli na rad pred dvoma týždňami. Ďalšie detailnejšie práce na mŕtvom dreve budem robiť keď drevo uschne.
Before carving work. I cut off several sub-trunks in spring.
Pred frézovacími prácami. Na jar som sa zbavil niekoľkých podružných kmeňov.
After work. 


piatok, 5. mája 2017

+++ R.I.P. +++

Sad post. I lost some trees after last hard and long winter. The main reason was, I think, that I underestimated winter watering. Most of the trees were under the snow cover and I thought it would be enough. After a few warm march days, many trees started open their buds, and then just stopped and dried. Maybe I did not watered enough in warm March. So, I think, the main problem was watering, not the hard winter.
Smutné správy. Stratil som niekoľko stromov po dlhej a silnej zime. Hlavný problém je asi to, že som podcenil zimné polievanie. Väčšina stromov bola pod snehom a myslel som že to stačí. Počas teplého marca sa začali stromy prebúdzať a otvárať puky, zrazu zastali a uschli. Možno som nedostatočne polieval až v marci, počas niekoľkých teplých dní. Každopádne, hlavný dôvod bolo zlé polievanie, nie tvrdá zima.


This one is dead :( I´m really sad about it. It was transplanted into this pot in september 2016. It was green all the winter, and in March started to dry. New buds didn´t open. Maybe I pruned roots too hard. I did it before, without harm, and the tree responded with strong growth. But not this time.
Tento smrek je mŕtvy, som z toho fakt smutný. Presádzal som ho do misky v septembri 2016. Bol sviežo zelený celú zimu a v marci začal schnúť. Nové puky sa neotvorili. Možno som príliš zrezal korene pri presádzaní. Urobil som to už predtým a strom reagoval silným rastom. Nie tentokrát.This three shohins are gone. Trident maple, Euonymus and Cotoneaster. I wired Cotoneaster this spring, and it was fine, with buds starting to open. I could see new fresh small leaves, but they stopped to enlarge and the plant dried :(.
Tieto tri malé šohiny sú preč. javor dlanitolistý, bršlen a skalník. Skalník som na jar drôtoval a bol určite v dobrom stave, puky sa začínali zväčšovať. Mohol som vidieť malé rozvíjajúce sa listy, ktoré zrazu postáli a uschli :(

  
All my Trident maples have problems, after the winter. Not just the small ones, even really big trees are wakeing very slowly. I´m sure they didn´t like the cold winter. I keep them in big and deep containers and I think they were wet enough. They need more water than another species, probably. On the other side, all my small palmatums even in small pots are OK and growing like crazy ! I don´t understand.
Všetky moje javory burgerove majú problémy po zime. Nielen malé, ale aj naozaj veľké stromy, ktoré mám realatívne vo veľkých a hlbokých nádobách. Som si istý že sa im nepáčila tuhá zima. Substrát bol istotne dosť vlhký, ibaže sa nevedeli napiť. Potrebujú pravdepodobne na prežitie viac vody ako iné druhy. Na druhej strane, malé palmaťáky aj v malých miskách sú úplne v poriadku a rastú ako bláznivé. Nechápem.